Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

Az AGATOS MEDIA Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Eötvös L. u. 2. II/5.) mint adatkezelő elkötelezett az adatvédelem felé, és ennek érdekében kötelezettséget vállal a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározottak maradéktalan betartására. A Társaság fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. A fentiek alapján a Társaság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: „Infotörvény”) valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „GDPR”) az alábbi Adatvédelmi Tájékoztatót teszi közzé. A GDPR 12. és 13. cikkében rögzített kötelezettségünknek eleget téve, ezúton a következőkről tájékoztatjuk személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
 

1. Az Adatkezelő neve és székhelye
 

Adatkezelő neve: AGATOS MEDIA Kft.
Székhelye: 9700 Szombathely, Eötvös L. u. 2. II/5.
Levelezési címe: 8220 Balatonalmádi, Napraforgó köz 7.
Adószám: 23817694-2-18
Cégjegyzékszáma: Cg. 18-09-110903
Telefon: +36 88 781 914
Email kapcsolatfelvétel: info[kukac]jasar[pont]hu
 

2. A kezelt adatok fajtái és forrása
 

2.1. Weboldal/Webshop használata során történő adatkezelés (cookie, „süti”)


A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban, illetve személyesen is módosíthatja a webáruházba való Belépés után a saját fiókjában.Az Adatkezelő Weboldalán jelenleg az alábbi típusú sütik találhatók: Az Adatkezelő a Weboldalon/Webshopban igénybe veszi a Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatásait, amelynek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze.

2.2. Webshop használata során történő adatkezelés Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre
 

A Webshop használatakor a megrendelés leadása során az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:
 

Vezetéknév, Keresztnév

Telefonszám(opcionális)

Email cím

Számlázási cím (cég esetén: Cégnév és Adószám is) Irányítószám, Város, Utca, házszám

Szállítási cím (cég esetén: Cégnév is) Irányítószám, Város, Utca, házszám

2.3. Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés
 

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre. Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzés céljából emailben rendszeresen hírleveleket, reklámajánlatokat küldjünk Önnek, akkor az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor: Név, email-cím.

3. Az adatkezelés jogalapja
 

Az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezelését az Adatkezelő részben az Ön, mint érintett önkéntes, tájékozott hozzájárulása alapján, valamint a Webshopban történő vásárlás teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) a) ill. b), alapján jogi kötelezettség alapján kezeli.
 

2.2. pontban foglalt adatkezelés során:
 

Személyes adatJogalap
felhasználónévhozzájárulás
e-mail címhozzájárulás
jelszóhozzájárulás
vezetéknév, keresztnév / cégnév (adószám)szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség
jelszóhozzájárulás
telefonszám(opcionális)hozzájárulás
számlázási címszerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség
szállítási címszerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség
vásárlások adataivásárlások adatai szerződés teljesítéséhez szükséges

Amíg Ön nem bocsát a rendelkezésünkre olyan adatot, amely a Webshopban történő szerződés megkötéséhez szükséges vagy jogszabályon alapul, akkor lehetséges, hogy az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni vagy nem tudja azt teljesíteni.
 

Felhívjuk adatközlők figyelmét arra is, hogy ha nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Mindaddig, amíg nem merül fel kétség a jogosultság tekintetében, a Társaság vélelmezi, hogy ha a Felhasználó teljesítési címként a Felhasználótól eltérő (harmadik) személy adatait adja meg az ehhez szükséges hozzájárulást ezen más személy megadta a Felhasználónak, illetve ha a megrendelt termék személyes átvételkor a Felhasználótól eltérő (harmadik) személy jelentkezik a megrendelt termék átvételére a Felhasználó ezen harmadik személyt a termék átvételére feljogosította.
 

2.3. pontban foglalt adatkezelés során:
 

Személyes adatJogalap
vezetéknév, keresztnévhozzájárulás
felhasználónévhozzájárulás
email-címhozzájárulás
jelszóhozzájárulás

4. Az adatkezelés célja
 

4.1. Az Adatkezelő a 2.1 pontban megjelölt sütiket abból a célból kezeli, hogy a Weblap üzemeltetését lehetővé tegye, valamint a Webshopot az Ön megrendeléseivel kapcsolatban megfelelően üzemeltesse. A sütiket az Adatkezelő Weblap hatékonyságának növelése érdekében is kezeli.

4.2. Az Adatkezelő által a 2.2 pontban felsorolt személyes adatok kezelésének a célja a Webshop üzemeltetése, a Webshopban kötött szerződés teljesítése, szerződésekkel kapcsolatos jótállási, szavatossági igények teljesítése, az Önnel való kapcsolattartás a szerződéssel kapcsolatban. Amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta, a 2.3 pontban megjelölt személyes adatait közvetlen üzletszerzési célból, hírlevelek, reklámajánlatok rendszeres, email útján történő megküldése céljából kezeljük. Az Adatkezelő az Ön, mint felhasználó ill. vásárló vásárlási szokásait is elemzi, és Önnek személyre szabott hírleveleket, reklámokat küld.
 

5. Azok a személyek, akik az adatokat megismerhetik, a személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozás:
 

5.1. Az Ön személyes adatai hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben az Adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai és az Adatkezelő megbízásából eljáró harmadik személyek számára, így különösen az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek részére.
 

5.2. Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
 

Az adatkezelés célja: Házhoz-szállítási szolgáltatás teljesítése
 

Teljes cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Postacím: 1540 Budapest

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

Számlavezető pénzintézet: Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 18203332-06000412-40010125

A Vásárló a rendelése során bankkártyával történő kifizetésekor elfogadja az AGATOS MEDIA Kft. (székhelye: 9700 Szombathely, Eötvös L. u. 2. II/5) által üzemeltetett jasar.hu webáruház felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.), mint adatfeldolgozó részére.

A továbbított adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, szállítási cím.

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek velő megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.
 

5.3. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra kerülhetnek, anonimizált módon.
5.4. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
5.5. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.
5.6. Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.
 

6. Az adatkezelés (tárolási) időtartama
 

6.1. Az Ön személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges ésszerű időtartamig kezeljük.
6.2. A 2.2 pontban megjelölt személyes adatokat az Adatkezelő a Webshopban történt vásárlás – több vásárlás esetén a legutóbbinak a – teljesítésétől számított számított 1 évig kezeli – kivéve, ha jogszabályi kötelezettsége alapján ezen adatokat továbbra is kezelnie kell.
6.3. Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat a jogszabály által előirt ideig kezeljük.
6.4. Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor az adatait visszavonásig kezeljük. Ebben az esetben Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást. indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni.
 

7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 

7.1. Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:
 

Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Ennek alapján az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.
A GDPR által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek, ha:
a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az adatkezelő közötti szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
 

Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok. Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha az Adatkezelő által tárolt adata (pl. lakcíme) megváltozott vagy már nem aktuális.
Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a GDPR által előírt esetekben.
Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Ön jogosult arra, hogy a bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
 

8. Jogorvoslatok
 

8.1. Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Adatkezelőhöz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.
8.2. Az Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
8.3. Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1 391 1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.
8.4. Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.